Regulamin

§1
Definicje

     W treści niniejszego Regulaminu następujące słowa i oznaczenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. „Administrator” – oznacza firmę HEPI, ul. Kolumny 11/13, 93-610 Łódź, NIP: 725-000-38-36, REGON: 004283549.

 2. „Klient” – oznacza firmę lub osobę fizyczną, zamawiającą usługę/usługi świadczone przez Administratora.

 3. „Użytkownik” – oznaczą firmę lub osobę fizyczną, przeglądającą i korzystającą z zasobów udostępnionych przez Administratora.

 4. „Usługa” – oznacza usługę/usługi świadczone przez Administratora na rzecz Klienta.

 5. „Faktura VAT”, „Dowód Księgowy” – oznacza dokument księgowy będący podstawą dokonywania przez Klienta płatności za Usługę, świadczoną na jego rzecz przez Administratora.

 6. „Należność” – jest to suma wszystkich wymagalnych płatności.

 7. „Opłata”, „Opłata Abonamentowa”, „Czas Emisji” – oznacza okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Klienta wobec Administratora z tytułu świadczonych Usług, wskazanych przez Administratora na Fakturze zbiorczej, zgodnie z wyszczególnionymi operacjami widocznymi w Panelu Klienta.

 8. „Panel Klienta”- jest to interfejs udostępniony przez Administratora na rzecz Klienta w celu zarządzania Usługami.

 9. „Okres Rozliczeniowy” – oznacza okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

 10. „Saldo” – suma należności za wszystkie operacje wykonywane w Panelu Klienta na rzecz Administratora.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Serwis Administratora jest internetowym wortalem ogłoszeniowym.

 2. Celem wortalu jest prezentacja ogłoszeń i reklam.

 3. Rejestracja wszystkich Użytkowników odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronie www.miejscanareklamy.pl.

 4. Termin płatności Faktury VAT, wystawionej dla Klienta, wynosi 7 dni od daty otrzymania faktury.

 5. Jeżeli w okresie 7 dni nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w §2 pkt 4, Administrator wysyła Klientowi po 7 dniach przypomnienie o zaległości z zapłatą za Fakturę.

 6. Jeżeli w okresie 7 dni od przypomnienia nie zostanie uregulowana Faktura, Administrator blokuje Klientowi możliwość korzystania z płatnych Usług.

 7. Jeżeli w terminie 14 dni od zablokowania Usług, nie nastąpi zapłata, Administrator całkowicie blokuje konto Klienta wraz z aktywnymi Usługami oraz podejmuje kroki prawne w celu odzyskania Należności.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za wpisanie prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, pełne dane firmy) przed korzystaniem z Usług świadczonych przez Administratora. Wpisanie przez Klienta nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do natychmiastowej blokady konta Klienta i wszystkich Usług.

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).

 10. Korzystanie z serwisu www.miejscanareklamy.pl jest równoznaczne ze zgodą na warunki widniejące w niniejszym regulaminie.

 11. Wszelkie materiały przesłane przez użytkownika, stają się własnością serwisu www.miejscanareklamy.pl.

 12. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność prawną w związku z opublikowaniem materiałów w serwisie.

 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ewentualne szkody związane z korzystaniem z informacji znajdujących się w serwisie www.miejscanareklamy.pl.

 14. Administrator nie gwarantuje, że witryna będzie działała nieprzerwanie i bezbłędnie, jednak zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek i problemów możliwie jak najszybciej.

 15. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

§3
Rejestracja

 1. Aby korzystać z możliwości serwisu www.miejscanareklamy.pl należy się zarejestrować.

 2. Rejestracja w serwisie www.miejscanareklamy.pl jest bezpłatna.

 3. Rejestracja jest możliwa za pomocą formularza rejestracji oraz za pomocą portali społecznościowych: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin Google+, Tumbir – konfiguracja w pluginie Social Connect. Po zalogowaniu przez portal społecznościowy serwis automatycznie przekieruje Użytkownika do wypełnienia brakujących danych w procesie rejestracji, wymaganych do posługiwania się serwisem.

 4. Usunięcie konta Użytkownika jest dokonywane na prośbę zainteresowanego, skierowaną na adres mailowy Zespołu obsługi portalu [email protected]

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który łamie prawo, dobry obyczaj lub regulamin.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

§4
Podium

 1. Aby korzystać z możliwości Podium na portalu www.miejscanareklamy.pl, należy się zarejestrować.

 2. Każdy użytkownik ma możliwość znaleźć się na Podium.

 3. Do każdej podkategorii oraz kategorii bez podkategorii przyporządkowane jest jedno Podium.

 4. Podium skupia trzech użytkowników, którzy:

 • dokonali kolejno trzech najwyższych wpłat za ogłoszenie promowane, przy czym miejsce 1, 2 i 3 przyznawane jest w kolejności od kwoty najwyższej do najniższej;

 • jako pierwsi dodali ogłoszenie bezpłatne bez podbicia, przy czym miejsce 1, 2 i 3 przyznawane jest w kolejności od najwcześniej dodanego, do dodanego najpóźniej.

 1. Podium jest aktualizowane co 24 godziny (o godzinie 12:00 każdego dnia).

 2. Powiadomienia o zajęciu miejsca na Podium są wysyłane automatycznie do Użytkowników objętych Podium.

 3. Serwis gwarantuje zwycięskim Użytkownikom Podium wyświetlanie ich reklamy w ciągu trzech kolejnych dni.

 4. Użytkownicy będący za Podium, są automatycznie ustawieni w kolejności od najwyższej do najniższej dodanej kwoty przy ogłoszeniach promowanych, oraz od najwcześniej do najpóźniej dodanego ogłoszenia przy ogłoszeniach bezpłatnych.

 5. Każdy Użytkownik ma możliwość podbicia swojego ogłoszenia nieograniczoną ilość razy.

 6. Rozgrywka dotycząca Podium jest realizowana pomiędzy Użytkownikami będącymi na Podium, którzy mając zagwarantowane miejsce nie mogą z niego spaść, a jedynie dokonywać podbicia kwoty. Po aktualizacji Podium następuje zmiana użytkowników zajmujących Podium, jednak z gwarancją uzyskania miejsca reklamowego na dobę.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

§5
Zareklamuj się od 0 zł!

 1. Aby korzystać z możliwości Zareklamuj się od 0 zł! w serwisie www.miejscanareklamy.pl, należy się zarejestrować.

 2. Użytkownik ma możliwość dodać nieograniczoną ilość bezpłatnych ogłoszeń reklamowych w różnych kategoriach dostępnych w serwisie.

 3. O kolejności wyświetlania bezpłatnych ogłoszeń decyduje kolejność ich dodania na portalu, jednak są one wyświetlane po ogłoszeniach promowanych.

 4. Wszystkie pola formularza dodawania reklam są obowiązkowe, z wyjątkiem grafiki.

 5. Formularz dodawania reklam automatycznie prosi Użytkownika o wyrażenie zgody na udostępnienie lokalizacji, aby zaznaczyć na mapie domyślną lokalizację reklamy. Lokalizacja reklamy jest także ustalana przez Użytkownika za pomocą znacznika na mapie.

 6. Serwis www.miejscanareklamy.pl obliguje Użytkownika do dodawania wyraźnej grafiki, o dobrej jakości i o wymaganych wymiarach, podanych w formularzu.

 7. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć niezgodnych z wymaganiami zawartymi w regulaminie oraz do wstawienia zdjęcia zastępczego.

 8. Użytkownik ma możliwość edytowania i usuwania swoich ogłoszeń, a także dodawania nowych.

 9. Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania ogłoszeń realnych i wiarygodnych, których treść winna być zgodna z prawem, a także z niniejszym regulaminem.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń fikcyjnych, niezgodnych z prawem, łamiących dobry obyczaj lub niniejszy regulamin.

 11. Każdy Użytkownik może umieścić nieograniczoną ilość ogłoszeń promowanych, czyli płatnych.

 12. Podbicie oraz kwota minimalna ogłoszenia promowanego wynosi minimum 10 zł.

 13. O kolejności wyświetlania ogłoszeń promowanych decyduje kwota płatności.

 14. Każdy Użytkownik ma możliwość podbijania reklam poprzez dokonanie wpłaty o kwocie wyższej, niż widniejąca na podbijanej reklamie.

 15. Użytkownik ma możliwość podbicia ogłoszenia promowanego z linka wyświetlonego przy reklamie lub z panelu zarządzania reklamami. Link kieruje do strony z formularzem wyboru sposobu płatności, gdzie należy podać kwotę płatności. Następnie wykonywana jest płatność i następuje ponowne przekierowanie Użytkownika do serwisu, z informacją potwierdzającą wykonanie operacji.

 16. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich płatności, gdzie prezentowana jest lista płatności dokonanych w serwisie, ich status, wskazanie na ogłoszenie, którego płatność dotyczyła oraz link do pobrania dokumentu faktury.

 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedzialne i nieprzemyślane transakcje. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie na wniosek Użytkownika.

 18. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

§6
Zwycięski baner

 1. Aby korzystać z możliwości Zwycięski baner w serwisie www.miejscanareklamy.pl, należy się zarejestrować.

 2. Każdy Użytkownik ma możliwość być Zwycięzcą miejsca banerowego.

 3. Zwycięski baner wyświetla się na stronie głównej pod paskiem kategorii.

 4. W Menu Użytkownika za pomocą kodu Użytkownik może skopiować obraz jednej z wizytówek serwisu www.miejscanareklamy.pl, po czym wkleić go na swoją stronę www.

 5. Użytkownik, który zbierze największą ilość kliknięć swoich użytkowników w baner, który przekierowuje na serwis www.miejscanareklamy.pl – otrzymuje zwycięski baner, który jest promowany na stronie głównej serwisu.

 6. Użytkownik korzystający z opcji Zwycięski baner akceptuje wykorzystywanie danych przez Administratora w celach związanych z przeprowadzeniem akcji Zwycięski baner.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

§7
Forum

 1. Korzystanie z forum serwisu www.miejscanareklamy.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu forum.

 2. Forum w serwisie www.miejscanareklamy.pl służy wymianie autonomicznych poglądów i opinii Użytkowników.

 3. Serwis www.miejscanareklamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników i nie identyfikuje się z nimi.

 4. Zabrania się umieszczania na forum treści pornograficznych, wulgarnych, dyskryminujących, rasistowskich i obraźliwych.

 5. Treści niezgodne z prawem, łamiące dobry obyczaj lub regulamin forum, będą usuwane bez uprzedniego powiadomienia.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian treści wpisów Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji naruszenia szeroko rozumianych interesów Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich.

 7. Każdy Użytkownik może zgłaszać posty niezgodne z regulaminem forum do Zespołu obsługi serwisu www.miejscanareklamy.pl, na adres e-mail: [email protected].

 8. Każdy użytkownik forum jest odpowiedzialny za jakość dodawanych przez siebie postów, i jest zobowiązany do dbałości o utrzymywanie wysokiego kulturalnego, językowego i interpersonalnego poziomu swoich wpisów.

 9. Forum jest obsługiwane przez Moderatora. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę na Moderatora lub Administratora, jeśli ten, jego zdaniem, złamał regulamin forum.

 10. Zabrania się umieszczania na forum treści będących kryptoreklamą.

 11. Każda reklama, w jakiejkolwiek formie, jest płatna. Wszelkie ustalenia i decyzje związane z reklamą są podejmowane przez Administratora serwisu i w porozumieniu z nim. Próby działań mających na celu reklamę w każdej formie, będą traktowane jako łamanie regulaminu i mogą skutkować  usunięciem konta Użytkownika.

 12. Programy antyreklamowe Użytkownika mogą powodować niedostępność niektórych funkcji forum.

 13. Usunięcie konta wraz z danymi Użytkownika następuje po wcześniejszym wnioskowaniu do Moderatora forum, z wyjątkiem Użytkowników, którzy w sposób rażący i impertynencki łamią regulamin forum, mimo upomnień Moderatora.

 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie forum.

§8
Newsletter

 1. Zasady korzystania z Newslettera dostępnego w serwisie www.miejscanareklamy.pl określa niniejszy regulamin.

 2. Zapisanie się użytkownika do Newslettera jest dobrowolne oraz bezpłatne. Polega na wpisaniu adresu mailowego do formularza znajdującego się w serwisie. Oznacza to zgodę na otrzymywanie Newslettera.

 3. Newsletter pełni funkcję usługi polegającej na informowaniu Użytkownika o nowościach dotyczących serwisu www.miejscanareklamy.pl poprzez okresowe wysyłanie listu elektronicznego, zawierającego treści wybrane przez Zespół obsługi serwisu.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do nieograniczonego wysyłania informacji handlowych do zarejestrowanych Użytkowników. Aby usunąć swoje dane i wypisać się z Newslettera, należy napisać wiadomość mailową z prośbą o usunięcie konta na adres: [email protected].

 5. Baza mailingowa Newslettera będzie wykorzystywana dla celów serwisu www.miejscanareklamy.pl.

Share Button